Tanügyi nyomtatványok elektronikus rendelési felülete
belépésregisztrációhogyan tudok rendelni?általános szerződési feltételekhírekletöltésekkapcsolatPÁTRIA irodaszer webáruház

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF)

PÁTRIA NYOMDA ZRT.   

Alábbi Általános Szerződési Feltételek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF) a Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Pátria Nyomda Zrt., székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-041819, nyilvántartó bíróság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 10728350-2-43  bankszámlaszám:  11670009-56597100-70000006, internetes elérhetőségek:, képviselő: Orgován Katalin vezérigazgató)  Szállító (a továbbiakban: Szállító), valamint a Részvénytársaság elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Fél (a továbbiakban: Vevő), együttesen a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Pátria Nyomda Zrt. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai kizárólag a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek.

1.       A szerződés létrejötte

1.1.   A Pátria Nyomda Zrt. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait kizárólag regisztrált felhasználók vehetik igénybe, ezért partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az e-ÁSZF-ben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal. 

1.2.   A Pátria Nyomda Zrt. Webáruházaiban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen e-ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.  

1.3.   A Pátria Nyomda Zrt. Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott módon.  

1.4.   A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szállító azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. 

2.       A szerződés hatálya

Az e-ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi ügyletekre terjed ki, mely a www.patria.hu  weboldalon szereplő Pátria Webáruházakon keresztül, e szerződés szerinti Felek között jön létre jelen szerződésben foglalt szabályok szerint. Jelen e-ÁSZF hatálya nem terjed ki Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire. 

3.        Regisztráció 

3.1.   A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

3.2.   A Szállító a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szállítót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3.   A regisztráció egyben jelen e-ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan elfogadását is jelenti.

4.        Megrendelés

4.1.   A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz.

Vevőszolgálat helye:  1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 8.00-16.00) 
Telefon: +36 (1) 464-3839 (hétfőtől péntekig) 
Telefax:
Internet cím: http://tanugy.patria.hu//
E-mail: tanugy.rendelés@patria.hu

4.2.   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Az egyedi kedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett a kedvezményükkel csökkentett ár jelenik meg. Az egyedi kedvezmények kialakítása és megadása Szállító kizárólagos joga, melyet Szállító külön – a nem elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó – ÁSZF-eiben teszi elérhetővé.

4.3.    A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szállító minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, akkor a Szállító nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.

4.4.   A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.5.   A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.6.   Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.       Szállítási, számlázási és fizetési feltételek 

5.1.   A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szállító a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő feltételekkel és időpontban teljesíti.

5.2.   A rendelt termékek telephelyi átvételét munkanapokon, a megadott nyitvatartási időben biztosítjuk, vagy a Szállító külön – a nem elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó – ÁSZF-eiben meghatározott módon kiszállítjuk.

5.3.   Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra, melynek feltételeit Szállító külön – a nem elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó – ÁSZF-ei határozzák meg.

6.       Garanciális rendelkezések 

A jótállás és szavatosság vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók.

7.       Egyebek  

7.1.  A Pátria nyomda Zrt. Webáruházai biztos alapokon működő információs rendszerek, biztonsági fokuk megfelelő, használatuk nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  

7.2.  A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

7.3.  A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen e-ÁSZF elfogadásával együtt a Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, de bármikor jogosult ezen hozzájárulását írásos – Szállító címére megküldött – nyilatkozat formájában visszavonni. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.  

7.4.  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen e-ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori e-ÁSZF irányadó.  

7.5.  A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti. 

7.6.  A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. 

7.7.  Jelen e-ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 1959. évi IV. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet szabályai és rendelkezései irányadók. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés, megegyezéses úton rendezik, amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7.8.  Jelen e-ÁSZFmagyarul készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Pátria Zrt.

Pátria Nyomda Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.  Telefon: +36 (1) 463-0440  Fax: +36 (1) 463-0450  E-mail: info@patria.hu    © 2010 Minden jog fenntartva